29% αύξηση του χαρτοφυλακίου επενδυτικών ακινήτων της Noval Property


Στα 389,7 εκατ. ευρώ η αύξηση της αξίας του χαρτοφυλακίου επενδυτικών ακινήτων της Noval Property.

Η Noval Property, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 8/259/19-12-2002 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς δημοσιοποιεί την Κατάσταση Επενδύσεών της κατά την 30.06.2021.


Η εύλογη αξία του χαρτοφυλακίου επενδυτικών ακινήτων της ανήλθε σε 389,7 εκατ. € κατά την 30η Ιουνίου 2021, παρουσιάζοντας αύξηση 29% σε σχέση με την 30η Ιουνίου 2020 και 7% σε σχέση με την 31η Δεκεμβρίου 2020.


Οι ανωτέρω αυξήσεις εύλογης αξίας προήλθαν, μεταξύ άλλων, από την ανάπτυξη ακινήτων, όπως η ολοκλήρωση του κτηρίου γραφείων The Orbit στην Αθήνα και η ολοκλήρωση της κατασκευής της επέκτασης του εμπορικού κέντρου River West, την απόκτηση πλήρους κυριότητας ακινήτων μέσω εταιρικού μετασχηματισμού και την αγορά τριών ακινήτων, παράλληλα με την πώληση δύο ακινήτων.


 

Η Noval Property είναι Ανώνυμη Εταιρία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία που δραστηριοποιείται στους κλάδους της ανάπτυξης και επένδυσης σε ακίνητα.

Διαθέτοντας ένα σύγχρονο χαρτοφυλάκιο ακινήτων, με υψηλή εμπορευσιμότητα και σημαντική γεωγραφική διασπορά, η Noval Property κατατάσσεται δεύτερη ανάμεσα στις υφιστάμενες Α.Ε.Ε.Α.Π. στην Ελλάδα σε αξία χαρτοφυλακίου.

Βασισμένη στην ισχυρή κεφαλαιακή της διάρθρωση έχει σχεδιάσει και υλοποιεί ένα στρατηγικό και επενδυτικό πλάνο ανάπτυξης, με ελκυστικές προοπτικές και με στόχο να ενισχύσει και να εμπλουτίσει το ισορροπημένο μείγμα του χαρτοφυλακίου των ακινήτων της.

 

Η Noval Property διαθέτει ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο ακινήτων το οποίο διαχειρίζεται, αναπτύσσει και επεκτείνει, στοχεύοντας σε ανταγωνιστικές αγοραίες τιμές ενοικίασης, σε υψηλής εμπορευσιμότητας και αισθητικής κτήρια, καθώς και στη σύνδεση της αγοράς ακινήτων με την αξία ενοικίασής τους.