ΟΤΕ: ολοκληρώθηκε η πώληση της Telekom Romania


Ο ΟΤΕ ανακοινώνει ότι ολοκληρώθηκε η πώληση στην Orange Romania του ποσοστού (54%) που κατείχε ο ΟΤΕ στην Telekom Romania Communications S.A.. Το τελικό τίμημα ανήλθε στα 295,6 εκατ €.

Ο ΟΤΕ εκτιμά ότι θα διανείμει στους μετόχους του περίπου 174 εκατ. € με την μορφή έκτακτου μερίσματος και επαναγοράς ιδίων μετοχών.


Η διανομή του μερίσματος, υπό την αίρεση εταιρικών εγκρίσεων, αναμένεται να πραγματοποιηθεί εντός του 2021.


Ο ΟΤΕ θα προβεί σε νεότερη ανακοίνωση με τις σχετικές λεπτομέρειες.


«Η πώληση της Telekom Romania Fixed είναι μια στρατηγική απόφαση που ανοίγει το δρόμο για την περαιτέρω ανάπτυξη των υποδομών του ομίλου ΟΤΕ στην Ελλάδα, ενισχύοντας παράλληλα τις μακροπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξής του και την αξία για τους μετόχους.


Η συμφωνία αυτή δημιουργεί αναπτυξιακές προοπτικές για την Telekom Romania Fixed και ενισχύει την ανταγωνιστικότητα της ρουμανικής αγοράς, προς όφελος των πελατών και της κοινωνίας.


Ο όμιλος ΟΤΕ παραμένει στην αγορά της Ρουμανίας μέσω της Telekom Romania Mobile. Στόχος της εταιρείας είναι η επίτευξη θετικών ταμειακών ροών μέσω μιας ανανεωμένης προσέγγισης της αγοράς.


Πρόκειται λοιπόν για μια επωφελή συμφωνία για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Θέλω να ευχαριστήσω τη Διοίκηση και τους εργαζομένους της Telekom Romania για όλα τα επιτεύγματα της εταιρείας μέχρι σήμερα και να ευχηθώ μια εξίσου επιτυχημένη συνέχεια», δήλωσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ, Μιχάλης Τσαμάζ.


Η ανακοίνωση εκδόθηκε από τον όμιλο σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014.