Με όρους και προϋποθέσεις η δοκιμαστική κυκλοφορία οχημάτωνΚανόνες μπαίνουν στη δοκιμαστική δημόσια κυκλοφορία οχημάτων προς πώληση.


Με σκοπό να τερματιστεί η ανεξέλεγκτη κυκλοφορία των οχημάτων προς δοκιμή ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Γιάννης Κεφαλογιάννης, υπέγραψε Υπουργική Απόφαση η οποία τέθηκε ήδη σε ισχύ.


Για πρώτη φορά δίνεται η δυνατότητα χορήγησης στοιχείων δοκιμαστικής κυκλοφορίας σε οχήματα, στο πλαίσιο διεξαγωγής ερευνητικών έργων στον τομέα των μεταφορών.


ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:


Αδεια και πινακίδες δοκιμαστικής κυκλοφορίας αυτοκινήτων οχημάτων εντός της ελληνικής επικράτειας χορηγούνται στο όνομα:

-Κατασκευαστών αυτοκινήτων ή μοτοσικλετών, εμπόρων και εν γένει αντιπροσώπων πωλήσεως οχημάτων, καινούργιων ή μεταχειρισμένων.


-Αντιπροσώπων προμηθευτών κρατικών υπηρεσιών ή οργανισμών δημοσίου δικαίου, που πραγματοποιούν εισαγωγές αυτοκινήτων ή μοτοσικλετών απευθείας στο όνομά τους.


-Αντιπροσώπων και εμπόρων εισαγωγέων ή μη.


-Μεσολαβητών πωλήσεως αυτοκινήτων η μοτοσικλετών επί προμήθεια, εφόσον διαθέτουν μόνιμη επαγγελματική στέγη.


-Εμπόρων ενάριθμων επιβατικών αυτοκινήτων και δικύκλων – τρικύκλων μοτοσικλετών με άδειες κυκλοφορίας στο όνομα των εμπόρων.


-Ερευνητικών φορέων του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα για οχήματα που φέρουν ειδικό ερευνητικό εξοπλισμό.


Η δοκιμαστική δημόσια κυκλοφορία των αυτοκίνητων οχημάτων πραγματοποιείται


-Από τον ενδιαφερόμενο αγοραστή, στην περίπτωση δοκιμής προς πώληση των οχημάτων, πάντοτε παρουσία του δικαιούχου ή του νόμιμου εκπροσώπου αυτού ή προσώπου που τελεί σε σχέση εργασίας με τους υπόψη δικαιούχους.


-Από τον δικαιούχο ή από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτού ή από πρόσωπο που τελεί σε σχέση εργασίας με τα δικαιούμενα πρόσωπα προκειμένου να διενεργηθούν εργασίες συντήρησης ή επισκευής ή τεχνικού ελέγχου σε ΚΤΕΟ.


Η δημόσια κυκλοφορία των οχημάτων που φέρουν στοιχεία δοκιμαστικής κυκλοφορίας γίνεται αποκλειστικώς και μόνο από την έδρα ή το υποκατάστημα της επιχείρησης ή την έδρα του ερευνητικού φορέα προς το συνεργείο ή το ΚΤΕΟ και την επιστροφή αυτών μετά το πέρας των εργασιών συντήρησης, γεγονός που αποδεικνύεται με κάθε νόμιμο μέσο (π.χ. τιμολόγιο).


Η δοκιμαστική κυκλοφορία αυτοκίνητων επιτρέπεται μόνο εφόσον ο επιβαίνων φέρει συμπληρωμένο το «Έντυπο Κυκλοφορίας ΔΟΚ».


Επιπλέον θα πρέπει να διαθέτει και ευκρινές φωτοαντίγραφο του αντίτυπου Α του Πιστοποιητικού Ταξινόμησης Οχημάτων.


Σε περίπτωση παράνομης κυκλοφορίας αυτοκίνητου το οποίο θα φέρει στοιχεία δοκιμαστικής κυκλοφορίας θα επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις.


Το πρόστιμο θα ανέρχεται στα 200 ευρώ και θα επιφέρεται και ποινή φυλάκισης από 1 έως και 6 μήνες.